Havnereglement

Last ned havnereglementet her.

Vedtekter for Solvik båtforening

Vedtatt av Årsmøtet mars 2004

¶ 1 NAVN

 1. Foreningens navn er SOLVIK BÅTFORENING (heretter benevnt SBF).

¶ 2 FORMÅL

 1. Å eie / leie brygger, bygninger, utstyr og landareal som er nødvendig for å drive havnen i samsvar med medlemmenes behov og felles interesse. Driften skal ha som overordnet mål å tilby gode havneforhold til rimelige priser. Driften skal ikke ha som formål å drive forretning for å oppnå overskudd, utover det som er nødvendig for å nå målsettingene.
 2. Å skape et godt og aktivt maritimt miljø for medlemmene.
 3. Å støtte tiltak for trygg ferdsel og opphold på og ved sjøen.
 4. Å samarbeide med Bærum Kommune og tale medlemmenes sak overfor myndigheter og i andre fora.
 5. SBF skal være partipolitisk nøytral.

¶ 3 MEDLEMSKAP

 1. Medlemskap er obligatorisk for alle som innehar rettighetsbrev eller leier båtplass av foreningen. Andre kan opptas som medlem av SBF etter skriftlig søknad og godkjenning av styret.
 2. Utmelding må skje skriftlig innen 31. desember for å bli fritatt for kontingent året etter.
 3. Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet etter innstilling fra styret.

¶ 4 EKSKLUSJON

 1. Grov krenkelse av foreningens Lover og/eller Vedtekter og/eller Havnereglement kan medføre eksklusjon fra båtforeningen og pålegg om salg av Rettighetsbrev, samt fravikelse av båtplass. Avgjørelsen treffes av styret. Medlemmet varsles skriftlig og skal gis anledning til å fremlegge sin sak for styret.Styrets beslutning om eksklusjon kan ankes inn for Årsmøtet innen 14 dager. Slik anke har oppsettende virkning.Fravikelse av båtplass skal skje senest 14 dager etter at den endelige avgjørelse om eksklusjon er tatt. I motsatt fall kan styret begjære Rettighetsbrevet solgt gjennom namsmyndighetene.

  Skyldig leie eller andre uoppgjorte forpliktelser gir pant i Rettighetsbrevet og avregnes i kjøpesummen.

¶ 5 STEMMERETT

 1. Medlemmer som har rettighetsbrev / er rettighetshavere har stemmerett på foreningens møter.
 2. Medlemmer med stemmerett kan møte med fullmakt fra ett (1) annet medlem. Dette gjelder også det enkelte styremedlem, forutsatt at vedkommende har stemmerett. Fullmakt kan således ikke gis styret som organ.

¶ 6 ORGANISASJON

 1. SBFs organer er:
  1. Årsmøtet.
  2. Styret.

¶ 7 ÅRSMØTET

 1. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år i mars måned og kalles inn med minst 2 ukers varsel. Alle medlemmer som er à jour med sin kontingent, har adgang til, og talerett på årsmøtet. Årsmøtet er åpent hvis ikke årsmøtet bestemmer noe annet med alminnelig flertall.
 2. Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende innen 31. januar samme år. Alle innsendte saker skal tas med i årsmøteinnkallingen.
 3. Årsmøtet behandler:
  1. Konstituering.
   1. Åpning
   2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
   3. Registrering av stemmeberettigede medlemmer og stemmefullmakter
   4. Valg av møteleder
   5. Valg av tellekomité
   6. Valg av referent (er)
   7. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
   8. Årsberetning.
   9. Regnskap i revidert stand.
   10. Årsberetning fra komiteer og utvalg.
   11. Forslag som er fremmet av styret eller fra medlem / medlemmer.
   12. Forslag til kommende års budsjett.
   13. Valg av styre.
   14. Valg av revisor. Velges for 1 år av gangen.
   15. Valg av valgkomité på tre medlemmer og ett varamedlem. Komiteen arbeider etter retningslinjer vedtatt av årsmøtet. Valgkomiteen velger selv sin leder. Hvert medlem velges for tre år, og ett ordinært medlem er på valg ved hvert årsmøte.
   16. Årsmøtet kan bare behandle de saker som er oppført på sakslisten.
   17. Årsmøtet er beslutningsdyktig uansett fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Alle avgjørelser treffes ved simpelt flertall, unntatt vedtektsendringer som krever 2/3 flertall.- et medlem kan forlange skriftlig avstemming hvis det foreligger mer enn ett (1) forslag.- Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

    – Blanke stemmer, stemmesedler med ikke foreslåtte kandidater eller med annet antall kandidater enn det som skal velges, forkastes.

    – Referat fra årsmøtet sendes medlemmene.

¶ 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

 1. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når minst 100 av de stemmeberettigede medlemmer i foreningen krever det. Det kunngjøres og innkalles med 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter, og som er kunngjort i innkallelsen.

¶ 9 STYRET

 1. Årsmøtet velger et styre på 5 medlemmer bestående av Styreleder, nestleder, styremedlem økonomi, styremedlem materiell, styremedlem og 2 varamedlemmer. Kun innehavere av Rettighetsbrev / Rettighetshavere eller deres ektefelle / samboer kan velges til styret, og de skal ha avgitt villighetserklæring, eller samtykket på årsmøtet. Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for to år. Opprykk fra varamedlem til styremedlem i to-års perioden regnes ikke som nytt valg. Tilnærmet halve styret står på valg hvert år, ved at tre medlemmer og ett varamedlem velges første år, 2 medlemmer og ett varamedlem det neste år. Styreleder og nestleder står ikke på valg samtidig.
 2. Styret skal lede foreningens virksomhet etter de retningslinjer og innenfor den økonomiske ramme som er trukket opp av årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av styremedlemmene er til stede. Periodiske styremøter skal avholdes, eller når styreleder eller 3 av styremedlemmene ber om det. Ved likt stemmetall i styret avgjør styrelederens stemme.
 3. Styret ved styreleder har den overordnede ledelsen av foreningen. Styrelederen leder styrets forhandlinger og foreningens møter, hvis ikke annet er bestemt. I styreledens fravær fungerer nestlederen.
 4. Det skal føres protokoll over styremøtene.
 5. Foreningen forpliktes av styrelederen, i dennes fravær av nestlederen og et styremedlem.
 6. Alle utgiftsbilag skal være attestert av daglig leder og anvist av styrelederen.
 7. Driftsåret følger kalenderåret.

¶ 10 FBB

 1. SBF er medlem av Fellesutvalget for båtforeninger i Bærum. Representant (er) til FBB oppnevnes av og blant styrets medlemmer i SBF. Styrelederen kan ikke oppnevnes.
 2. Styrets delegater til FBB kan ikke forplikte SBF administrativt eller økonomisk utover retningslinjer gitt av årsmøtet.

¶ 11 MEDLEMSMØTER

 1. Medlemsmøter eller andre arrangementer holdes etter behov.

¶ 12 UTLEIE AV KLUBBHUSET

 1. Klubbhuset kan leies ut til medlemmer mot en godtgjørelse. Styret kan gi tillatelse til utleie til andre ved spesielle anledninger.

¶ 13 VAKTTJENESTE

 1. Årsmøtet beslutter hvilken vakttjeneste som skal gjelde. Styret og daglig leder står for den praktiske håndteringen av ordningen. Hvis årsmøtet beslutter medlemsvakt, plikter rettighetshavere og foreningens leietakere å gå vakt i samsvar med oppsatt vaktliste. Oppførte vakter som ikke møter, ilegges gebyr som fremgår av prislisten, og plikter å gjennomføre sin vakt på et senere tidspunkt fastsatt av daglig leder. Dersom båtplass er leiet ut, er rettighetshaver ansvarlig for uteblivelse. En person kan fritas fra vakttjenesten av helsemessige grunner. Vaktpliktige må selv holde seg orientert om sine vakter og plikter og må om nødvendig selv skaffe egnet stedfortreder over 18 år. Vaktliste skal være oppslått på klubbhuset fra 25.04 hvert år.

¶ 14 HABILITET

 1. For foreningens tillitsvalgte og ansatte gjelder vanlige habilitetsregler. Arbeidstakere i foreningen er ikke valgbare til tillitsverv.

¶ 15 FORTOLKNINGER

 1. Fortolkning av vedtekter og havnereglement tilligger styret.
 2. Tvistespørsmål kan ankes til årsmøtet som har den endelige avgjørelse. Anken har ikke oppsettende virkning.

¶ 16 LOVENDRING

 1. Endringer i disse vedtekter kan bare bli foretatt på ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og slike endringer krever 2/3 (to tredels-) flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer.

¶ 17 OPPLØSNING

 1. Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall. Blir oppløsningen vedtatt, skal det holdes ekstraordinært årsmøte en (1)måned senere hvor vedtaket med 2/3 flertall gjentas for at foreningen endelig skal kunne oppløses.